Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Forskrift 29. mai 2016 nr. 545 om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon trådte i kraft 3. juni 2016, og gjelder offentlige pålegg som er gitt fra og med denne datoen. Dette rundskrivet gir veiledning til reglene i forskriften. Kapittelinndelingen følger paragrafene i forskriften.  

Det var behov for å lage en mer tydelig og presis forskrift og veiledning/instruks til forskriften. Et mål med endringene har vært å klargjøre hvilke bekjempelsestiltak vedtatt av Mattilsynet som gir rett til erstatning. Det er nå forskriftsfestet at det i planteproduksjonen bare kan gis erstatning når Mattilsynet har gitt vedtak om destruksjon av planter. Dette tilsvarer gjeldende regler om at det kun gis erstatning til sanering når det er gitt pålegg om avliving av husdyr. 

Forskriften sitt virkeområde (§ 2) har særskilte bestemmelser for husdyrproduksjon, planteproduksjon og skogbruk. Det er fastsatt nye satser for erstatningsberegningen i husdyrproduksjonen. Godtgjøringen av egeninnsats i arbeid med smittesanering etter standardisert lønnstrinn, som nå er forskriftsfestet, er økt og gjort felles for plante- og husdyrproduksjon. Tilskuddsordningen "Omlegging til annen produksjon" og erstatningsordningen for kassert ku- og geitemelk er begge avviklet. 

Rundskrivet er også gjennomgått med tanke på å tydeliggjøre prinsipper for erstatningsberegning, avklare kjente, aktuelle problemstillinger og forenkle fremstillingen i rundskrivet på sentrale punkter. 

Når det gjelder hvilke krav som stilles til søker fremgår hovedregelen av forskriften § 11. Hvilke konkrete krav som stilles til søker under de ulike ordningene er beskrevet nærmere i rundskrivet under omtalen av de enkelte ordningene.  

Rundskrivet omhandler ordningene: 

  • Erstatning etter offentlig pålegg om avliving av husdyr 
  • Erstatning etter offentlig pålegg om destruksjon av egenproduserte planter 
  • Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger 
  • Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode 
  • Erstatning ved flytterestriksjoner på bier 
  • Erstatning for nedfôringskostnader mv. pga. radioaktivitet 

Forskrift, rundskriv, tilgang til elektronisk søknad og søknadsskjemaer er tilgjengelig på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet (www.landbruksdirektoratet.no).  

Korrigeringer: 

Rundskriv 17/30 ble publisert første gang 13. juli 2017. I etterkant er det gjort følgende rettinger og presiseringer i rundskrivet: 

  •  26.10.2017: Rettelse i punkt 6.5 i rundskrivet. 

Opprinnelig tekst 

I rundskriv 2017/30 under punkt 6.4 «Erstatning av eget arbeid og arbeid der søker ar arbeidsgiver» sto det: 

«Arbeidsutgifter dokumenteres med spesifiserte timelister og timepris. Det skal oppgis type arbeid og navn på den som har utført arbeidet. Arbeid utført av søker erstattes etter lønnstrinn 48 i Statens hovedlønnstabell for LO STAT, UNIO og YS STAT. Satsen omfatter arbeidsgiveravgift og feriepenger. Arbeidstakers lønn dokumenteres ut fra lønnslister der dato, antall timer og type arbeid er spesifisert.  

Arbeid der søker er arbeidsgiver erstattes etter maksimalt lønnstrinn 48. Dersom fast ansatte har lavere lønn enn lønnstrinn 48, skal arbeidstakerens reelle lønn ligge til grunn i erstatningsberegningen.» 

Denne teksten korrigeres til (rettet tekst i fet):  

«Arbeidsutgifter dokumenteres med spesifiserte timelister og timepris. Det skal oppgis type arbeid og navn på den som har utført arbeidet. Arbeid utført av søker erstattes etter en timesats som tilsvarer timesatsen for lønnstrinn 48 i Statens hovedlønnstabell for LO STAT, UNIO og YS STAT. Satsen omfatter feriepenger. Satsen er lik årslønn lønnstrinn 48 minus bidrag til Opplysnings- og utviklingsfondet, delt på 1950. Arbeidstakers lønn dokumenteres ut fra lønnslister der dato, antall timer og type arbeid er spesifisert.  

Arbeid der søker er arbeidsgiver erstattes maksimalt etter beregningen gitt over. Dersom fast ansatte har lavere lønn enn lønnstrinn 48, skal arbeidstakerens reelle lønn ligge til grunn i erstatningsberegningen. Arbeidsgiveravgift, erstattes ikke.»   

  • 11.08.2020: Endring i kap. 6.3.1 og 6.3.2 Hus/bygninger etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet.  

Landbruksdirektoratets kommentar til endringen:  

Landbruks- og matdepartementet har bedt om at Landbruksdirektoratet på nytt ser på saker som er behandlet etter at rundskriv 2017/30 ble fastsatt i 2017. Direktoratet forstår dette som at endringene i rundskrivet skal gis tilbakevirkende kraft for LA-MRSA-saker. Dette innebærer at søknader som gjelder erstatning for LA-MRSA og som er tatt under behandling etter at rundskriv 2017/30 ble publisert den 13.07.2017 og fram til tidspunktet for endringene, skal gjennomgås på nytt i lys av endringene i rundskrivet pr. 11.08.2020. 

Fant du det du lette etter?