Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 12. Vedtak, klage og dispensasjon

§ 12 

Fylkesmannen fatter vedtak om erstatning etter denne forskriften. 

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. IV. Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet. 

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra § 11 andre ledd. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Søknad om dispensasjon 

Dispensasjonssøknad skal komme fra søker. Søknaden om dispensasjon adresseres Landbruksdirektoratet, men sendes statsforvalteren for uttalelse. 

Fant du det du lette etter?