Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 3. Generelle vilkår

§3 

Det er et vilkår for rett til erstatning etter denne forskriften at eieren eller annen som har ansvar for dyrene, plantene mv., ikke selv forsettlig eller grovt uaktsomt har forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet. Varslingsplikt jf. matloven § 6 og vedtak gitt i eller i medhold av matloven må være fulgt. 

For erstatning etter matloven § 22 tredje ledd og § 31 er det et vilkår at tapet ikke kan dekkes gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning, eller at søkeren ikke faktisk får dekket tapet gjennom forsikring eller på annen måte. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Varslingsplikt 

Ifølge § 6 i matloven har virksomheten og enhver annen varslingsplikt til Mattilsynet ved fare for helseskadelige næringsmidler eller grunn til mistanke om smittsomme husdyrsykdommer og planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. I § 28 i matloven er det gitt hjemmel for straffetiltak ved brudd på matloven. 

I utgangspunktet har den enkelte eier risikoen og ansvaret for sine dyr og planter. Forskriftens § 3 setter vilkår om aktsomhet og varsling som må være oppfylt for å få erstatning. Søker må oppfylle vilkårene i § 3, selv om søker er omfattet av virkeområdet og har fått et pålegg som gir rett til erstatning etter §§ 6-10.  

Det følger av alminnelig erstatningsrett at enhver har plikt til å begrense sitt tap så mye som mulig.  

Krav til aktsomhet  

Vilkåret gjelder generelt for alle erstatningsordningene som reguleres av forskriften. Første ledd stiller vilkår om at virksomheten: 

  • ikke har forårsaket sykdommen, utlegget eller tapet forsettelig eller grovt uaktsomt 
  • har oppfylt varslingsplikten  
  • har gjennomført pålagte tiltak  
  • har fulgt opp vedtak gitt i eller i medhold av matloven 

Statsforvalteren har et selvstendig ansvar for å vurdere om alle vilkårene er oppfylt. Vurderingene skal framgå av vedtaket. Brudd på ett eller flere av vilkårene kan innebære at virksomheten ikke har rett på erstatning.  

Begrepene forsett og grovt uaktsomt innebærer at sykdommer, utlegg eller tap som er fremkalt av søker med vilje eller gjennom skjødesløshet/uforsvarlig drift ikke gir grunnlag for erstatning. Det må foreligge god dokumentasjon for alvorlige avvik fra det normalt forsvarlige før retten til erstatning faller bort. Mindre avvik fra offentlige regler for husdyrhold er ikke uten videre tilstrekkelig for å avslå erstatning. 

Forsikring og erstatning  

Dersom søker har eller kunne hatt forsikring som helt eller delvis overlapper de tap som kan dekkes etter denne erstatningsordningen, skal forsikringsutbetalingene trekkes i fra ved beregning av erstatningen. I noen tilfeller innebærer det at også forsikringsutbetalinger søker kunne hatt om søker hadde tegnet forsikring, må beregnes og trekkes i fra. Tap som faktisk dekkes gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning, skal ikke erstattes etter denne forskriften. Vilkåret gjelder for alle erstatningsordninger som omfattes av forskriften. 

Husdyrpålegg 

Retten til erstatning etter pålagt nedslakting i husdyrproduksjon er nedfelt direkte i matloven § 22, og derfor gjelder ikke samme avgrensning mot allment tilgjengelige forsikringsordninger som i de øvrige ordningene. Dette innebærer at dyreeier som ikke har tegnet forsikring, kan få erstatning selv om tapet kunne vært forsikret gjennom en allment tilgjengelig forsikring. I tråd med alminnelig erstatningsrett har likevel ikke dyreeier rett på erstatning dersom samme tap faktisk blir dekket av forsikringer søker har.  

Plantepålegg 

Erstatning etter forskriften § 5 andre ledd, plantepålegg kan ikke ytes for tap som er dekket gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning, uavhengig av om søker har tegnet slik forsikring eller ikke.  

En allment tilgjengelig forsikringsordning er en forsikringsordning som tilbys generelt til en definert målgruppe, og som ikke bare er et tilbud utarbeidet individuelt for en konkret forsikringstaker (spesialforsikring). Alle forsikringsprodukter som tilbys i markedet er allment tilgjengelige.  

Dersom virksomheten har eller kunne tegnet (en allment tilgjengelig) forsikring for deler av produksjonen, skal den delen av erstatningen som kan dekkes gjennom forsikring trekkes fra i erstatningsberegningen. Dersom søker ikke har tegnet en allment tilgjengelig forsikring, må den forsikringssummen søker ville fått utbetalt i det konkrete tilfellet beregnes på grunnlag av de markedsledende forsikringsselskapenes vilkår.  

Generelt 

Bestemmelsen innebærer at tapet først skal dekkes av forsikringer søkeren har tegnet, og ved plantepålegg også de forsikringer søker kunne ha tegnet, så langt forsikringsavtalen gjelder. Den offentlige erstatningsordningen dekker det som ev. gjenstår innenfor rammene av ordningen. 

Det er også et vilkår at søker ikke får dekket sitt tap på annen måte. Eventuelt tilkjent erstatning kan kreves tilbakebetalt dersom tredjemann helt eller delvis dekker tapet. 

Fant du det du lette etter?