Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 2. Virkeområde

§2 

Ved pålegg som gjelder husdyr kommer forskriften til anvendelse på eier av husdyr, bygningsmasse og eiendom som har rett til erstatning etter matloven § 22 første og andre ledd, og matloven § 31 jf. forskriften § 7 – § 10. 

Ved pålegg som gjelder egenproduserte planter og plantedeler kommer forskriften til anvendelse på virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 4 eller virksomhet som skal levere årsoppgave etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 15-4, jf. § 2-1. 

Ved pålegg som gjelder skog kommer forskriften til anvendelse på virksomhet som er berettiget tilskudd etter forskrift 4. februar 2004 nr. 447 om miljøtiltak mv. i skogbruket. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Generelt om virkeområde 

Virkeområde avgrenser hvem som har krav på erstatning når vilkårene i forskriften er oppfylt. Det er innført særskilte bestemmelser for virkeområde for husdyrproduksjon, planteproduksjon og skogbruk.  

I denne forskriften brukes begrepet «virksomhet» i stedet for «foretak». Bakgrunnen er at matloven bruker begrepet virksomhet, men dette har ingen praktisk betydning for avgrensingen av virkeområdet.  

Virkeområde husdyrproduksjon 

Pålegg om avliving av husdyr 

I henhold til matloven § 22 første og andre ledd kan dyreeier gis erstatning for sanering av bygningsmasse og eiendom ved pålegg om avliving av husdyr. Husdyr er definert som dyreslag som har en reell inntektsmessig betydning i samfunnet generelt. En legger ikke vekt på hvilken økonomisk funksjon dyret har for den enkelte eier, men den næringsmessig økonomiske betydningen dyreslaget har. Dette innebærer for eksempel at pålegg om avliving av prydhøns som holdes som hobbydyr, kan gi rett til erstatning. Dyreslaget høns har stor økonomisk betydning, og farlig sykdom hos prydhøns kan spre seg til kommersielt hønsehold. Også privatpersoner kan derfor ha rett til erstatning ved pålagt avliving av husdyr. Det er ikke krav om at vedkommende er berettiget produksjonstilskudd. 

Erstatning for tap etter pålegg om avliving gis ikke for hund, katt og andre selskapsdyr. Hest regnes ikke som selskapsdyr i denne sammenheng. 

Nedfôring mv. på grunn av radioaktivitet 

Når dyreeier er pålagt nedfôring pga. for høye radioaktivitetsverdier, kan beitelag eller annen felles virksomhet som er knyttet til dyreholdet, søke om erstatning på vegne av dyreeierne når dyreeierne har gitt fullmakt til dette. Erstatningen kan betales ut til beitelagets konto. 

Virkeområde planteproduksjon 

Matloven § 22 tredje ledd gir hjemmel til å gi forskrifter om erstatning for tiltak som blir pålagt for å forebygge eller bekjempe planteskadegjørere.  

Egenproduserte planter og plantedeler  

Erstatning kan gis for egenproduserte planter og plantedeler som er pålagt destruert. Egenproduksjon vil si at planter blir dyrket frem fra såfrø, stiklinger eller lignende, eller at småplanter blir kjøpt inn for å drives frem til nytt utviklingsstadium før salg. Egenproduksjon omfatter også importerte småplanter som skal plantes om og drives frem til et nytt utviklingsstadium før de selges (for eksempel ved produksjon av Rododendron).  

Det er bare den delen av en virksomhet som produserer og omsetter egenproduserte produkter innenfor jordbruk, hagebruk, gartneri og skogbruk som er omfattet av erstatningsordningen. Pålagte saneringstiltak på planter og plantedeler som er kjøpt inn for direkte videresalg, erstattes ikke. Dette gjelder selv om innkjøpte planter må oppbevares i lengre tid i påvente av salg.  

Vilkår - virksomhet som har rett til produksjonstilskudd 

Erstatning etter andre ledd, planteproduksjon, er avgrenset til virksomhet som har rett til produksjonstilskudd eller leverer årsoppgave etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7. Plikten til å registrere seg fremgår av merverdiavgiftsloven § 2-1, dvs. omsetning innen primærnæring må være på minst 50 000 kroner over en periode på tolv måneder. Vilkåret som er stilt om at virksomheten kan levere årsoppgave, betyr at det ikke stilles krav om at årsoppgaven må være levert ved tidspunktet for behandling av søknaden. Søknaden om erstatning kan behandles dersom vilkårene for å levere årsoppgave er oppfylt på påleggstidspunktet.  

I forskriften § 2 andre ledd er det henvist til § 15-4 i merverdiavgiftsloven. § 15-4 er opphevet fra og med 1. januar 2017. Erstatningsforskriften vil bli endret slik at det vises til rett hjemmel i skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7. Dette er en teknisk justering som ikke medfører endringer i virkeområdet. 

Virkeområde skogbruk 

Virkeområdet i tredje ledd er avgrenset til skogeiere som er berettiget tilskudd etter forskrift 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Dette innebærer normalt at skogeier må ha mer enn 10 daa produktiv skog for å ha rett på erstatning.  

Fant du det du lette etter?