Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 8. Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode

§ 8 

Virksomhet som har fått pålegg om avliving av husdyr med hjemmel i matloven § 23 eller som frivillig har slaktet ned dyr, og som har fått pålagt en oppholdsperiode med hjemmel i matloven § 23, kan få erstatning for tapte produksjonstilskudd i oppholdsperioden. Det er et vilkår for erstatning etter denne paragraf at søker etablerer tilsvarende drift etter oppholdsperioden. Det kan gis erstatning fra og med 12 måneder og inntil tre år etter at pålegg om oppholdsperiode ble gitt. Det gis ikke erstatning for tapt tilskudd etter at virksomheten har startet opp drift etter en oppholdsperiode. 

Erstatning beregnes på grunnlag av de satser for tilskudd til husdyr, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til dyr på utmarksbeite, arealtilskudd og kulturlandskapstilskudd som gjelder på påleggstidspunktet. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Formålet med ordningen 

Erstatning for tapte produksjonstilskudd som følge av en pålagt oppholdsperiode ut over 12 måneder etter nedslakting, skal bidra til å gjøre det mulig å gjenoppta driften når oppholdsperioden er over. En virksomhet som blir pålagt opphold i driften for en periode, mister inntekter som kan være vanskelig å erstatte med andre inntekter i oppholdsperioden. Oppholdsperioden må være spesifikt pålagt av Mattilsynet, og må ikke forveksles med saneringsperioden selv om denne går utover 12 måneder. Et eksempel på pålagt oppholdsperiode kan være besetninger som er sanert for paratuberkulose og som i tillegg er pålagt en tomperiode/oppholdsperiode på to år. 

Beregning av tap i pålagt oppholdsperiode 

Erstatningen beregnes for den delen av den pålagte oppholdsperioden som går ut over vanlig dekningsperiode for avbruddsforsikring på 12 måneder og maksimalt frem til oppholdsperioden er utløpt, oppad begrenset til tre år etter at pålegget ble gitt. Det gis ikke erstatning for pålagte oppholdsperioder under 12 mnd. Erstatning for tapte produksjonstilskudd gis for maksimalt 24 måneder. 

Statsforvalteren beregner erstatningen på grunnlag av satsene for areal- og kulturlandskapstilskudd, husdyrtilskudd og beitetilskudd på påleggstidspunktet. Erstatningen er avgrenset til disse statlige tilskuddene. Beregningsgrunnlaget ved siste registreringspunkt før nedslakting legges til grunn. 

Statsforvalteren skal trekke fra 10 prosent i egenandel fra erstatningen, jf. § 4 femte ledd. Erstatningen utbetales som et engangsbeløp etter at Mattilsynet har bekreftet at alle pålagte saneringstiltak er gjennomført. Det er et vilkår for erstatning at virksomheten starter opp igjen med tilsvarende drift, dvs. samme dyreart og tilsvarende driftsform. 

Produksjonstilskudd som er innvilget i perioden kommer til fradrag. 

Søknadsfristen 6 måneder etter datoen på vedtaksbrevet fra Mattilsynet om at alle pålagte tiltak er gjennomført/saneringen er godkjent, jf. § 11. Utbetaling for tapte tilskudd i oppholdsperioden kan skje før besetningen er reetablert, men med forbehold om at reetablering må skje. Virksomheten må i så fall følges opp, og beløpet ev. kreves tilbake eller motregnes i andre tilskudd dersom reetablering ikke skjer. Reetablering skal igangsettes umiddelbart etter at den pålagte oppholdsperioden er over, men med hensyn til praktisk gjennomføring og force majeure. 

Fant du det du lette etter?