Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 9. Erstatning ved flytterestriksjoner på bier

§ 9 

Virksomhet som driver med honningproduksjon og som har fått vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber, har rett til erstatning når dette fører til svikt i honningproduksjon. 

Erstatningen er produksjonssvikt i kg per bikube multiplisert med antall erstatningsberettigede kuber multiplisert med fastsatt sats for honning i kr/kg, jf. forskrift 15. september 2015 nr. 1054 om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 13. 

Produksjonssvikten beregnes som virksomhetens dokumenterte gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube siste tre år, fratrukket skadeårets dokumenterte produksjon i kg per bikube. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Formålet med ordningen 

Produksjonsopplegget for honning er ofte basert på strategisk forflytting av bikuber mellom områder med rik blomstring til forskjellige tider av sesongen. Virksomhet som blir ilagt flytterestriksjoner for sine bikuber kan derfor oppleve svikt i honningproduksjonen. 

Beregning av erstatning ved flytterestriksjoner på bier 

Erstatningen benytter satsen i forskrift av 15. september 2015 nr. 1054 om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. 

For virksomhet i etablerings- eller nedbyggingsfase kan statsforvalteren fastsette gjennomsnittsproduksjonen skjønnsmessig med utgangspunkt i produksjonsnivået for sammenlignbare virksomheter i området for de produksjonskubene som er underlagt restriksjoner. Produksjonskuber er kuber hvor det produseres honning gjennom hoveddelen av gjeldende produksjonssesong. 

Beregningsgrunnlaget er nedgangen i kg honning produsert det aktuelle året med restriksjon i forhold til gjennomsnittsproduksjon siste 3 år før restriksjonen ble iverksatt. Gjennomsnittsproduksjonen blir beregnet ut fra dokumentert honningproduksjon i kg per produksjonskube siste tre år før skadeåret. Differansen mellom beregnet gjennomsnittsproduksjon og gjennomsnittsproduksjon for de samme kubene i året med restriksjon multipliseres med erstatningssatsen (kroner per kilo honning) og multipliseres med antall kuber.  

Dersom virksomheten har fått erstatning for svikt i honningproduksjon i ett eller flere av årene i perioden som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen, skal de tre siste årene uten innvilget erstatning for svikt i honningproduksjonen eller erstatning for flytterestriksjoner på bier benyttes i beregningen. All honningproduksjon som inngår i beregningene, må dokumenteres. Antall produksjonskuber i gjennomsnittsår og skadeår bør som hovedregel være i samsvar med søknad om produksjonstilskudd det aktuelle skadeåret. Søker må begrunne eventuelle avvik. Produksjon i gjennomsnittsårene dokumenteres ved solgt mengde honning som framgår av hovedbok, næringsoppgave eller regnskapsbilag. Dokumentasjonen skal vise salg av honning, både i mengde og beløp, i hvert av årene i gjennomsnittsperioden. Regnskapsutskrifter skal være bekreftet av ekstern regnskapsfører, revisor eller kommune.  

Fant du det du lette etter?