Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-1 Formål

§ 1-1 

Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Kommentarer til formål  

Landbruksfaglige helhetsløsninger  

«Landbruksfaglige helhetsløsninger» betyr blant annet at man må ta en helhetlig vurdering av infrastrukturen, på tvers av eiendomsgrensene. For skogsveiene er det ofte slik at de optimale veiløsningene i et større sammenhengende skogområde krever samarbeid mellom flere grunneiere. Se også avklaringen lenger ned, under § 3-2

Hensyn til kulturminner

Hensynet til kulturminner gjelder ikke innenfor hele veiens dekningsområde. Hensynet gjelder ved bygging av landbruksveier og gjelder i selve veitraseen, inkludert veigrøftene og eventuelt områder som berøres i anleggsperioden. I forbindelse med hogst, terrengtransport og annen skogbruksaktivitet innenfor hele veiens dekningsområde, reguleres hensynet til kulturminner av annet regelverk, slik som skogbruksloven, naturmangfoldsloven og Norsk PEFC Skogstandard.  

Fant du det du lette etter?