Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

§ 2-1 Søknadsplikt

§ 2-1 

Nybygging og ombygging av landbruksveier, etablering av massetak, samt tiltak som omfattes av § 1-3 andre ledd, kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen. 

Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Første ledd: Søknadsplikten  

Grunneier må alltid søke om å få bygge eller ombygge en permanent landbruksvei eller etablere massetak etter landbruksveiforskriften. Det følger av landbruksveiforskriften § 1-3 at opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier er unntatt fra søknadsplikten. Forskriften inneholder også enkelte unntak fra søknadsplikten når det gjelder midlertidige driftsveier som er enkle, veivedlikehold, punktutbedring og enkel opprustning av eksisterende landbruksvei som ikke medfører heving til bedre veiklasse i samsvar med landbruksveinormalene. 

Tredjeperson kan søke på vegne av skogeier, forutsatt at det foreligger en skriftlig fullmakt fra skogeieren om at ansvaret overlates til en navngitt tredjeperson (for eksempel skogbruksleder). Dette er forankret i avtaleloven kap. II.  

Andre ledd: Behandling av søknad  

Det er kommunen som behandler søknadene om landbruksvei og fatter vedtak. Det er lurt å ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig hvis man ønsker å bygge en landbruksvei. 

Fant du det du lette etter?