Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Miljøhensyn 

Krav til miljøhensyn når man bygger landbruksvei

I landbruksveiforskriften som er hjemlet i skogbrukslova og jordlova, er formålet å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. I alle veisakene skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldsloven. I forskrift om berekraftig skogbruk, § 5, står det at verdiene i viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper skal tas vare på i henhold til Norsk PEFC skogstandard.  

Motorkjøretøy ved gjeting, tilsyn og sanking av husdyr

Motorkjøretøy kan brukes på traktorveier, samt på enkle permanente veier som er godkjent etter landbruksveiforskriften, i forbindelse med gjeting, tilsyn og sanking av husdyr. Dette er en nødvendig del av primærnæringsutøvelsen og kan forsvares når dette vurderes opp mot de interesser motorferdselloven skal ivareta. Dette er avklart i et felles brev (27.04.2017) fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?