Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

§ 1-2 Definisjoner

§ 1-2 

I denne forskriften forstås: 

  1. Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendige for landbruksvirksomhet. 
  2. Landbruksvirksomhet: jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
  3. Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprusting av eksisterende vei til en bedre veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Bokstav a): Landbruksveier  

«Landbruksveier» er veier som godkjennes etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, med hjemmel i skogbrukslova og jordlova. Dette er veier som er nødvendige for landbruksvirksomhet og der slik virksomhet utgjør hovedformålet. Med hovedformål menes at nytten for landbruksvirksomhet er over 50 prosent av samlet nytte. Dette innebærer at hvis en vei er nødvendig av hensyn til driften av gården og utnyttelse av ressursene på eiendommen er den å oppfatte som landbruksvei og landbruksveiforskriften gjelder. Hvis det derimot ikke er dokumentert behov i jord- eller skogbruk, eller veien i hovedsak skal benyttes til ferie- og fritidsinteresser, skal veien behandles etter plan- og bygningsloven. 

Kvalitetskravet til en landbruksvei

I normaler for landbruksveier – med byggebeskrivelse, utgitt av Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet, er det åtte veiklasser som beskriver kvalitetskravene til landbruksveier. Seks veiklasser beskriver kravene for transport med tømmerbiler på opp til 24 meter og 60 tonn, og to for transport med lassbærere, landbrukstraktorer og annet lettere transportutstyr. 

Bokstav b): Landbruksvirksomhet   

«Landbruksvirksomhet» er jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag jf. landbruksveiforskriften § 1-2. Landbruksområder vises som landbruks-, natur,- og friluftsområder (LNF) i kommuneplanene. Det som klart faller innenfor landbruksvirksomhet er produksjoner som melk, kjøttfe, kylling, egg, gris, geit, sau, pels, korn, gras og skog. 

 
For å vurdere landbruksnytten i forbindelse med en veisøknad, må en ta utgangspunkt i den landbruksvirksomheten som utøves på eiendommen. Veianlegg som krever spesielle vurderinger i forhold til å bestemme landbruksnytten, er gjerne de som involverer boliger, hytter, seter, kraftproduksjon, turisme, jakt og fiske på landbrukseiendommen.  

Bokstav c): Forskjell på nybygging og ombygging 

Nybygging er når det anlegges en helt ny vei. Ombygging er oppgradering av eksisterende vei til en bedre veiklasse etter normaler for landbruksveier utgitt av Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. 

Tiltaket kan defineres som et ombyggingstiltak, hvis for eksempel en gammel skogsvei i v.kl 3 oppgraderes i henhold til kravene til v. kl 3 i de nye landbruksveinormalene (2013).  

Punktutbedring kan sees på som en ombygging hvis tiltaket gjør at veiklassen heves.  

Når punktutbedringen blir en vesentlig opprusting som hever veiklassen i samsvar med gjeldende landbruksveinormaler, blir det et søknadspliktig tiltak definert som ombygging.

Fant du det du lette etter?