Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

§ 3-1 Uttalelser

§ 3-1 

Før vedtak fattes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1-1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. 

Kulturminnemyndighetene skal gis anledning til å uttale seg når veitiltaket kan berøre interesser innenfor deres ansvarsområder. 

Statens vegvesen og Jernbaneverket skal gis anledning til å uttale seg i saker som kan berøre infrastruktur innenfor deres ansvarsområder. 

Statsforvalteren skal gis anledning til å uttale seg ved søknad om nybygging av bilveier og når veitiltak kan berøre områder med reindriftsinteresser. 

Kommunen skal sette en frist for uttalelser basert på tiltakets omfang og karakter. Kommunen skal videre registrere søknaden og kartfeste veitiltaket og dekningsområdet i Økonomisystem for skogordningene (ØKS). 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Tredje ledd: Uttalelser fra Statens vegvesen og Jernbaneverket 

Statens Vegvesen og Jernbaneverket skal gis anledning til å uttale seg i saker som kan berøre infrastruktur innenfor deres ansvarsområde. Dette gjelder veianlegg hvor eventuelt ras eller flom forårsaket av tiltaket kan medføre skade på infrastrukturen til Statens Vegvesen eller Jernbaneverket. Normalt vil dette være infrastruktur som direkte ligger nedstrøms i forhold til veianlegget. 

Fant du det du lette etter?