Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-2 Definisjoner

§ 1-2 

Med distriktstilskudd menes tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistrikt og reinlag.

Med beitekrise menes en hendelse som avviker fra det normale og skiller seg markant fra den normale driftsvariasjonen som er mellom år. En beitekrise kan oppstå raskt, eller utvikles over tid, og er avgrenset både i geografi og antall reineiere som blir berørt. Ved en krise er en vesentlig andel av siidaens beiteareal utilgjengelig eller påvirket av andre klimatiske forhold som truer reinens velferd, og det foreligger en betydelig risiko for tap av rein og store økonomiske tap. En krise kan true videre drift hos de reineierne som blir berørt.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsen

Regler for distriktstilskuddet er gitt i kapittel 2.

Definisjon av beitekrise

For at det skal erklæres beitekrise må det være en hendelse som avviker fra det normale, og skiller seg markant fra den normale driftsvariasjonen mellom år. Hva som er normale driftsvariasjoner mellom år, vil variere fra område til område.

Videre må en vesentlig andel av siidaens beiteareal være utilgjengelig eller påvirket av andre klimatiske forhold som truer reinens velferd. Formuleringen «påvirket av andre klimatiske forhold som truer reinens velferd» tar sikte på situasjoner der beitene er tilgjengelige, men det er andre faktorer som truer reinens velferd. Dette kan for eksempel være tørke som gjør at reinen ikke har tilgang til vann.

Ved låste beiter, for eksempel ved store snømengder som gjør at reinen ikke finner mat, vil beitearealene være utilgjengelige. Dersom beitene er utilgjengelige på grunn av nedbeiting av egen eller andre flokker, eller overbeiting er vilkåret ikke oppfylt.

Hva som utgjør en vesentlig del av siidaens beiteareal vil også variere fra område til område. I denne vurderingen bør det legges vekt på hva de forskjellige delene av beiteområdene brukes til. Områder som er viktig for utvikling av driften, som kalvingsområder eller årstidsbeiter, kan være vesentlige deler av siidaens beiteareal. Flyttelei vil som hovedregel ikke være omfattet, ettersom reinen i stor grad bare vil oppholde seg på flytteleien i en begrenset periode.

Til sist er det et vilkår at det foreligger en betydelig risiko for tap av rein og store økonomiske tap.

Samtlige vilkår må være oppfylt for at beredskapsutvalget skal kunne erklære beitekrise.

Fant du det du lette etter?