Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-3 Krav til søknad

§ 1-3

Søknad om tilskudd etter denne forskriften sendes på særskilt skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden sendes til statsforvalteren i det fylket reinbeitedistriktet eller reinlaget tilhører. Vedtak om tilskudd fattes av statsforvalteren. Søknader skal behandles etter regelverket som var gjeldende for reindriftsåret det søkes tilskudd for.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Statsforvalteren behandler søknadene i første instans. Landbruksdirektoratet er klageinstans, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd og forskriftens § 1-8.

Når det søkes om tilskudd, er det regelverket som gjaldt for reindriftsåret det søkes om, som blir gjeldende, uavhengig av når søknaden sendes. Dersom vedtak er truffet etter at ny forskrift er trådt i kraft, vil regelverket som gjaldt for det aktuelle driftsåret, bli brukt i behandlingen av søknader. For eksempel: For søknader sendt innen 15. juli 2023 vil regelverket som gjaldt for 2022/2023 være gjeldende.

Fant du det du lette etter?