Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 4-3 Tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite

§ 4-3

Reinbeitedistrikt der beredskapsutvalget har erklært beitekrise jf. § 3-2 første ledd, kan søke om tilskudd til flytting av rein fra distriktets vinter- til sommerbeite. Det gis kun tilskudd til flytting som er gjennomført innen 10. mai.

Tilskudd til flytting av rein utgjør 0,18 kroner per rein per kilometer. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens fastsatte øvre reintall.

Transportør og transportmiddel som benyttes til fraktoppdragene må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å kunne transportere levende rein.

Søknad om tilskudd til flytting sendes til statsforvalteren innen 31. mai. I søknaden må det dokumenteres at flytting er gjennomført, antall rein som er flyttet og antall kilometer. Dokumentasjon på at transportøren har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein må vedlegges søknaden

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

 

Kommentarer til regelverk

Når beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise, kan det søkes om tilskudd til flytting av rein fra distriktets vinterbeite til sommerbeite. Tilskudd kan bare innvilges for flytting som har skjedd før 10. mai. Bakgrunnen for dette tilskuddet er å bidra til at reinen får tilgang til mat ved naturlig beite, hvor beitetilstanden på sommerbeite er bedre enn på vinterbeite.

Tilskuddssatsen for flytting av rein er på 0,18 kroner per rein per kilometer. Det er ikke mulig å få tilskudd for flere rein enn siidaens øvre reintall.

Det er et krav at både transportør og transportmidler har nødvendige godkjenninger for transport av dyr. Offentlige godkjenninger omfatter her regelverk for dyrevelferd og veitrafikk. Ved bruk av transportører som mangler godkjenning kan det ikke innvilges tilskudd til transport. For nærmere informasjon om krav til godkjenning av reintransport, se mattilsynets nettsider.

Alle søknader, med vedlegg, om transport må sendes til statsforvalteren innen 31. mai. Søknadsfristen er endelig og kan ikke fravikes. I søknaden må det dokumenteres at:

  • flytting er gjennomført kan dokumenteres med bekreftelse fra transportør.
  • antall rein som er flyttet og antall kilometer
  • transportøren har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein, dokumenteres med bekreftelse fra mattilsynet.

Fant du det du lette etter?