Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-1 Vilkår for distriktstilskudd

§ 2-1

Tilskudd kan innvilges reinbeitedistrikter og reinlag etter dette kapittelet dersom:

  1. reinbeitedistriktet og reinlaget er i drift,
  2. reinbeitedistriktet har vedtatt en distriktsplan og sendt denne til statsforvalteren,
  3. reinlaget har vedtatt en reindriftsplan og sendt denne til statsforvalteren,
  4. statsforvalteren har fått oversendt revisorgodkjent regnskap for foregående år,
  5. reinbeitedistriktet og reinlaget skal avsette minimum 20 000 kroner av søknadsårets distriktstilskudd til beredskapsfondet, jf. § 3-1, dette gjelder likevel ikke for distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund, og
  6. reinbeitedistriktet og reinlaget, som har mottatt tilskudd etter denne forskriften siste driftsår, har rapportert om avsetning og bruk av midler mv. på særskilt rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Bestemmelsen oppstiller seks vilkår som må være oppfylt for at reinbeitedistriktet/reinlaget skal være berettiget tilskudd. Vilkårene må være oppfylt på søknadstidspunktet. I tilfeller der statsforvalteren har gitt dispensasjon fra søknadsfristen etter § 2-5 andre ledd, må vilkårene være oppfylt innenfor fristen i dispensasjonsvedtaket.

Vilkårene er rettet mot reinbeitedistrikt og/eller reinlag som søker om tilskudd.

Reinlagene driver reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet, se reindriftsloven § 8 og § 9. De er derfor ikke underlagt krav som stilles til reinbeitedistriktene i reindriftsloven. Reinlagene er videre organisert som aksjeselskap, andelslag, ANS og DA av bønder/grunneiere og andre som driver reindrift i fellesskap, og må ha konsesjon for å drive reindrift, se reindriftsloven § 8. Reinlagene er forvaltningsmessig underlagt Statsforvalteren i Trøndelag.

Bokstav a: Reinbeitedistriktet/reinlaget er «i drift»

For reinbeitedistrikter

Vilkåret om at reinbeitedistriktet «er i drift» skal ses i lys av de kravene som stilles til reinbeitedistrikter i reindriftsloven kapitlene 6 og 7.

Reinbeitedistriktet anses for å være «i drift» når vilkårene er oppfylt. 

For reinlag

Vilkåret om at reinlaget skal være «i drift» innebærer at Statsforvalteren i Trøndelag må ha mottatt reinlagets årsmelding og budsjett for siste driftsår. Statsforvalteren må også motta en kopi av gyldig konsesjon som kreves for å drive reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet etter reindriftsloven § 8 første ledd.

Bokstav b: Distriktsplan

For reinbeitedistrikter

Distriktsplanen må være vedtatt av distriktsstyret. Det fremgår ikke av reindriftsloven at distriktsplanen også skal godkjennes på årsmøtet, selv om dette er praksis. Dette betyr at selv om distriktsplanen ikke er godkjent på årsmøtet, er vilkåret oppfylt.

Distriktsplanen må oppfylle samtlige vilkår i reindriftsloven § 62. Er ikke vilkårene i reindriftsloven § 62 oppfylt, kan distriktet ikke sies å ha en godkjent distriktsplan. I slike tilfeller er distriktet ikke berettiget tilskudd.

For reinbeitedistrikter med distriktsplaner opprettet etter tidligere reindriftslov av 1978, skal også kravene i reindriftsloven § 62 være oppfylt.

Videre er det et vilkår for å få innvilget tilskudd at vedtatt distriktsplan er sendt til statsforvalteren.

Bokstav c: Reindriftsplan

For reinlag

Reinlagene skal vedta en «reindriftsplan», som innholdsmessig er tilnærmet lik distriktsplanen for reinbeitedistriktene, se reindriftsloven § 62.

Godkjenningen av en slik reindriftsplan skal skje i samsvar med krav som stilles i aksjeloven for aksjeselskap eller lov om samvirkeforetak for samvirkeforetak (andelslag). Det er opp til styret å godkjenne planer i nødvendig utstrekning for selskapet/samvirkeforetaket, se aksjeloven § 6-12 og samvirkelova § 76. Det er uansett ikke et krav etter forskriften at planen skal være godkjent.

Bokstav d: Revisorgodkjent regnskap

Det er et vilkår om at statsforvalteren har fått tilsendt reinbeitedistriktets/reinlagets revisorgodkjente regnskap for foregående år. Med «foregående år» menes kalenderåret før søknad om tilskudd er sendt inn.

For reinbeitedistrikter

Etter bokstav d må regnskapet være godkjent av revisor. Det er i forskriftens fotnoter henvist både til reindriftsloven § 50, jf. § 48 og lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 2-1.

Etter revisorloven § 2-1 skal regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd påse at regnskapet revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.

Reinbeitedistrikter er registrert som «annen juridisk person» i Brønnøysundregisteret. Vanlige inntekter er tilskudd etter denne forskriften, årlige tilskudd som siidaandelene plikter å betale etter reindriftsloven § 46 første ledd og eventuelle erstatninger eller annet tilskudd.

Etter reindriftsloven § 48 skal årsmøtet velge revisor som skal være registrert eller statsautorisert i henhold til revisorloven. Statsforvalteren kan godkjenne at det i stedet for ekstern revisor velges et revisjonsutvalg på to, eventuelt tre medlemmer blant de stemmeberettigede i distriktet, jf. reindriftsloven § 48 andre ledd. Det betyr at reinbeitedistriktets regnskap alltid skal revideres, og det kan derfor kreves at regnskapet må være revisorgodkjent, eventuelt at det godkjennes av valgte medlemmer.

Reinbeitedistriktet har en plikt til å utarbeide et årsregnskap, som sendes til revisjon innen 15. mars, jf. forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap § 8 og § 9. Av samme forskrift § 14 fremgår at ethvert regnskapspliktig reinbeitedistrikt og fond er revisjonspliktig, samt at revisjonen skal foretas av registrert revisor eller statsautorisert revisor. Forskriftens § 14 står i direkte motstrid til reindriftsloven § 48 andre ledd, som sier at statsforvalteren kan godkjenne at det i stedet for ekstern revisor velges et revisjonsutvalg på to, eventuelt tre medlemmer blant de stemmeberettigede i distriktet.

 Ved motstrid skal reindriftsloven av 2007 gå foran forskrifter. Det stilles derfor ikke krav til at revisjonen skal foretas av registrert revisor eller statsautorisert revisor når statsforvalteren har godkjent et revisjonsutvalg blant de stemmeberettigede i distriktet.

Etter reindriftsloven er det et krav at distriktet avholder årsmøte innen utgangen av juni hvert år, og årsregnskapet skal vedtas av årsmøtet, se reindriftsloven § 49 første ledd, jf. § 50 første ledd nr. 1.

Årsregnskapet må sendes statsforvalteren innen 15. juli. Fristen er lik søknadsfristen for tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Dersom årsregnskapet ikke er mottatt innen fristen, vil reinbeitedistriktet anses for å ikke oppfylle vilkåret i § 2-1 bokstav a om at reinbeitedistriktet er «i drift». Statsforvalteren kan dispensere fra søknadsfristen ved særlige tilfeller, se kommentarer til § 2-5 andre ledd.

For reinlag

Reinlagene omfattes ikke av reindriftsloven kapittel 6, som handler om reinbeitedistrikter og siidaer. Derfor gjelder ikke reindriftsloven § 48 for reinlag. Revisjonsplikten for reinlagene må derfor vurderes etter revisorloven.

Etter revisorloven § 2-1 skal regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd påse at regnskapet revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.

Reinlagene er registrert som aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS) eller ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Disse selskapsformene er i utgangspunktet alltid regnskapspliktige og revisjonspliktige, men med unntak.

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om reinlaget er revisjonspliktig. Vurderingen gjøres etter revisorloven. Dersom reinlaget ikke er revisjonspliktig, kan reindriftsmyndighetene ikke pålegge dem at opplysningene etter denne forskriftens § 1-2 bokstav c bekreftes av revisor. Reinlagene ilegges ikke en større byrde etter en forskrift enn det som følger av en lov (her: revisorloven).

Det er likevel alltid et krav at reinlagene sender inn årsregnskapet fra foregående år.

Bokstav e: Avsetning til kriseberedskap

Det er et krav om at reinbeitedistriktet/reinlaget har avsatt minimum 20 000 kroner av søknadsårets distriktstilskuddet til kriseberedskap for å motta distriktstilskudd. Bakgrunnen for dette kravet er å tilrettelegge for at distriktene og reinlagene avsetter midler til kriseberedskap og bruker disse i samsvar med kapittel 3. Distriktene kan sette av mer midler til kriseberedskap hvis de ser behov for det. 

I bokstav e, presiseres det at vilkåret om at reinbeitedistriktet/reinlaget har avsatt midler til kriseberedskapsfondet ikke gjelder for distriktene 17, 30A, 30B, 30C og Femund. Dette er vinterbeiter, og distriktene som disponerer disse vinterbeitene er alle tilknyttet andre sommerbeiter. Distriktene som benytter disse vinterbeitene, får da tilskudd til kriseberedskap gjennom det distriktet deres sommersiida er tilknyttet. Det stilles derfor ikke krav til at disse distriktene avsetter midler til eget kriseberedskapsfond.

Bokstav f: Rapporteringsskjema

Rapporteringsskjemaet finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.

Det skal rapporteres på HMS-innkjøp, avløserordning for sykdom og svangerskap, avløserordning for ferie og fritid, samt kriseberedskap.

Bokstav f  presiserer at vilkåret om rapportering kun gjelder for de distrikter/reinlag som har fått tilskudd etter denne forskriften siste driftsår. Endringen er gjort for at bestemmelsen ikke skal avskjære reinbeitedistrikter/reinlag som ikke tidligere har vært omfattet av ordningen fra å oppfylle vilkåret.

Søker er forpliktet til å rapportere om bruken av distriktstilskuddet til Statsforvalteren innen rapporteringsfristen. Manglende rapportering kan medføre at fjorårets tilskudd blir krevd tilbakebetalt eller motregnet i neste års tilskudd. 

Fant du det du lette etter?