Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/15

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag står i forskrift av 26. juni 2018 nr. 1031. Forskriften for søknadsåret 2020/2021 trådte i kraft 1. juli 2020.  

Dette rundskrivet (2021/15) erstatter tidligere rundskriv 2020/42 og kommenterer reglene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Forskriften som helhet er endret som følge av generelle begrepsendringer på to punkter:

  • «tamreinlag» er erstattet med «reinlag», jf. Forskrift av 22. juni 2021 nr. 2269 om endring i flere forskrifter som følge av navneendring fra tamreinlag til reinlag (i kraft 1. juli 2021)
  • «fylkesmannen» er erstattet med «statsforvalteren», jf. Forskrift av 22. desember 2020 nr. 3044 om endring i flere forskrifter som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen.

Det er for øvrig gjort endringer i følgende bestemmelser:

  • § 1-1 – skille mellom formålsparagraf og tilskuddsberettigede tiltak (§ 1-2)
  • § 1-2 – nye tilskuddsberettigede tiltak
  • § 1-4 – endringer i tilskuddssatser
  • § 2-1 – endringer i formålet med tilskuddsordningen
  • § 2-2 – fjerning av krav om meldeplikt til statsforvalteren før bruk av krisefondet.

I tillegg er det foretatt språklige endringer eller flytting av bestemmelser mellom paragrafene i forskriften, som ikke innebærer realitetsendring. På grunn av innføring av ny § 1-2, blir tidligere § 1-2 til § 1-13 til nye § 1-3 til § 1-14.

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv, veileder og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet – www.landbruksdirektoratet.no.  

Søknaden leveres på papir og sendes statsforvalteren. Forskrift, rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?