Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 3-3 Kostnader og satser

§ 3-3

Som kostnader etter § 3-2 regnes blant annet leie av alternative beiteområder, innkjøp av fôr, innleid arbeidskraft, transport av fôr og personell, samt flytting av rein til alternative beiteområder.

Vederlag for enkeltpersoners arbeidsinnsats kan maksimalt utgjøre 210 kroner per time.

For dekning av bruk av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes statens satser.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Kostnadene etter § 3-2 kan være

  • leie av alternative beiteområder. Dette inkluderer ikke siidaens/reinalget sommer- og vinterbeiter, men andre beiteområder siidaen/reinlaget ikke vanligvis bruker
  • innkjøp av fôr
  • innleid arbeidskraft som er nødvendig for å hindre tap av rein
  • transport av fôr og personell
  • flytting av rein til alternative beiteområder. 

Enkeltpersoners arbeidsinnsats kan maksimalt utgjøre 210 kroner per time. Arbeidstimene kan dokumenteres med timelister.

Fant du det du lette etter?