Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 3.2 Bruk av beredskapsfondet

§ 3.2

Beredskapsfondet etter § 3-1 skal dekke kostnader etter § 3-3 i tilfeller der beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise.

Reinbeitedistrikt og reinlag kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond, dersom:

  1. distriktsstyret eller reinlaget vurderer at det er beitekrise i hele eller deler av distriktet i henhold til definisjonen i § 1-2 annet ledd, og
  2. det er behov for å iverksette tiltak raskt, og
  3. distriktsstyret eller reinlaget har varslet beredskapsutvalget om at det er nødvendig å foreta befaring i distriktet

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Denne bestemmelsen er en videreføring av § 2-2 i tidligere forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

Bestemmelsen har fått et nytt annet ledd som åpner for at distriktsstyret selv kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond før beredskapsutvalget har erklært beitekrise. Forutsetningen for dette er at styret vurderer at det foreligger en beitekrise i henhold til definisjonen, at det er behov for å iverksette tiltak raskt, og at styret har varslet beredskapsutvalget om at det er behov for befaring.

Det understrekes at hovedregelen fortsatt skal være at distriktets beredskapsfond tas i bruk i tilfeller hvor beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger beitekrise, jf. første ledd. Den nye bestemmelsen i annet ledd er en praktisk unntaksbestemmelse i tilfeller hvor det er behov for å iverksette tiltak raskt, men hvor det kan ta tid før beredskapsutvalget får gjennomført befaring i området.

Dersom det skulle vise seg at beredskapsutvalget ikke erklærer beitekrise i området, vil distriktsstyret ha brukt av fondets midler i en situasjon der det ikke er beitekrise mog brukte midler kan kreves tilbakeført fondet jf. § 3-4. Distriktsstyret må derfor gjøre en risikovurdering når fondet åpnes, og distriktsstyret må gjøre dette på eget ansvar.

Fant du det du lette etter?