Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-5 Søknadsfrist

§ 2-5

Søknad om distriktstilskudd med vedlegg må være levert innen 15. juli.

I særlige tilfeller kan statsforvalteren dispensere fra søknadsfristen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Første ledd - Søknadsfrist

Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon sendes til statsforvalteren innen søknadsfristen. Dokumentasjon som kommer etter fristen vil ikke inngå i grunnlaget for beregning av tilskudd, dersom det ikke er innvilget dispensasjon. Dette kan medføre at søknad om tilskudd avslås.

Andre ledd – Dispensasjon fra søknadsfristen

Hvis reinbeitedistriktet/reinlaget av enkelte grunner ikke kan sende søknad eller fremskaffe nødvendige vedlegg innen søknadsfristen, kan statsforvalteren gi søker dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen må i all hovedsak sendes før søknadsfristen er utløpt. I unntakstilfeller, for eksempel ved akutt sykdom, kan det godtas at søknad om dispensasjon sendes etter at søknadsfristen er utløpt.

Dispensasjonen skal kun gis ved «særlige tilfeller». Det betyr at situasjonen som ligger til grunn for søknad om dispensasjon skal skille seg markant fra det normale og ligge utenfor søkers kontroll. Eksemplene her kan være dødsfall, akutt sykdom og lignende.

Fant du det du lette etter?