Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-4 Særskilt tilskudd for Trollheimen

§ 2-4

For Trollheimen ytes det tilskudd til spesielle kostnader med inntil 15 000 kroner per siidaandel for det antall enheter som er innvilget produksjonspremie i minst et av de tre foregående driftsårene. Med bakgrunn i gitte rammebetingelser utbetales et ekstraordinært tilskudd på inntil 100 000 kroner til hver av de fem siidaandelene i Trollheimen. Ved endring av rammebetingelsene bortfaller tilskuddet.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

I tillegg til grunnbeløpet etter § 2-2 første ledd, kan Trollheimen sijte få variabelt tilskudd etter egen bestemmelse i § 2-4. Reindrift i Trollheimen sijte er regulert i en egen lov, trollheimenloven av 21.desember 1984 nr. 101. Reindrifta i Trollheimen er samisk reindrift utenfor det som er definert som det samiske reinbeiteområdet, jf. reindriftsloven § 8. Dels er det inngått leieavtaler med grunneierne, og dels er nødvendige rettigheter for utøvelse av reindrift ekspropriert.

Selv om Trollheimen formelt er en sijte (sørsamisk for siida) og ikke et distrikt, er bestemmelsen om tilskudd til Trollheimen lagt inn i denne forskriften.

Bestemmelsen regulerer to forskjellige tilskudd per siidaandel – tilskudd til «spesielle kostnader» og «ekstraordinært tilskudd». Vilkår for å få tilskudd til «spesielle kostnader» er de samme som for variabelt tilskudd etter § 2-2 tredje ledd. Se derfor kommentarene til sistnevnte bestemmelse for vurdering av vilkårene for variabelt tilskudd.

Det kan i tillegg innvilges ekstraordinært tilskudd til hver siidaandel «med bakgrunn i gitte rammebetingelser». Begrepet «gitte rammebetingelser» henviser til at siidaandelene i Trollheimen har et lavt reintall, og får ikke lov til å øke dette på grunn av fare for konflikt med landbruket.

Hvis rammebetingelser blir endret, bortfaller tilskuddet, jf. § 2-4 siste punktum.

Fant du det du lette etter?