Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-6 Dekning av kostnader til utarbeidelse av bruksregler

§ 2-6

Dersom distriktet ikke selv utarbeider bruksregler, dekkes statsforvalterens utgifter til utarbeiding av bruksreglene innenfor rammen av distriktstilskudd.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag(Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Bestemmelsen brukes der statsforvalteren har utarbeidet bruksregler for et reinbeitedistrikt etter reindriftsloven § 58 fjerde ledd.

Utgiftene kan kun dekkes «innenfor rammen av distriktstilskudd[et]» det aktuelle driftsåret. Det betyr at beløpet som søkes dekket fra distriktstilskuddet aldri må overstige det totale tilskuddsbeløpet som distriktet kunne ha fått. Det er derfor ikke anledning til å gjøre fratrekk for statsforvalterens kostnader slik at distriktet «går i minus».

Reinlag omfattes ikke av bestemmelsen, da reindriftsloven ikke stiller krav om at reinlag skal utarbeide bruksregler.

Fant du det du lette etter?