Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1 Formål

§ 1-1 

Distriktstilskudd skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og reinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Avsetning og tilskudd til beredskapfond skal legge til rette for reinbeitedistriktenes og reinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser.

Ekstraordinært tilskudd til beredskap skal bidra til å forhindre omfattende tap av rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser, når reinbeitedistriktets eller reinlagets eget beredskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: 

Formålet med tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med reindriftspolitiske mål gjennom bruk av økonomiske virkemidler. Tilskuddsforskriftens ordninger skal motivere næringen og andre aktører til å overholde pliktene i reindriftsloven og oppnå de overordnede målene. Bruk av de enkelte bestemmelsene i tilskuddsforskriften må derfor ses i sammenheng med reindriftsloven § 1.

Andre ledd: Formålet med avsetning til beredskap

Ingen kommentar.

Tredje ledd: formålet med ekstraordinært tilskudd til beredskap

Ingen kommentar. 

Fant du det du lette etter?