Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1. Formål

§ 1-1 

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag skal bidra til å gi disse økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Formålet med avsetning og tilskudd til kriseberedskap er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og reinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser.

Distriktsstyrene og styrene i reinlagene bør, så langt det er mulig, ha kjønnsbalanse.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen ble endret ved forskrift av 22. juni 2021 nr. 2271. Oversikt over tilskuddsberettigede tiltak ble flyttet til egen paragraf (nye § 1-2). Den nye § 1-1 omtaler formålet med tilskuddsordningen.

Første ledd: hovedformålet

Hovedmålet med tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med reindriftspolitiske mål gjennom bruk av økonomiske virkemidler. Hva som er de ledende reindriftspolitiske målene, følger av formålsbestemmelsn i reindriftsloven § 1 og Meld. St. 32 (2016-2017) «Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter» (heretter stortingsmeldingen).

For å oppnå disse målene har reindriftsloven en rekke plikter for reindriftsutøvere, siidaer, reinbeitedistrikter, reinlag  og  reindriftsmyndigheter. Tilskuddsforskriftens ordninger skal motivere næringen og andre aktører til å overholde pliktene i reindriftsloven og oppnå de overordnede målene. Bruk av de enkelte bestemmelsene i tilskuddsforskriften bør derfor ses i  sammenheng  med  reindriftsloven  § 1.

Siden ikrafttredelsen av reindriftsloven 2007 har de reindriftspolitiske målene blitt noe endret. Gjeldende reindriftspolitiske som fremgår av stortingsmeldingen, er blant annet:

  • utvikling av reindriftsnæringen som rasjonell, markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv
  • utvikling av reindriftsnæringen som familiebasert næring, der familien kan utnytte det økonomiske handlingsrommet og frihet til å organisere egen drift
  • optimalisering av produksjon med fokus på dyrevelferd og god kjøttkvalitet
  • fokus på økologisk bærekraft og reintall.

Andre ledd: formålet med avsetning til kriseberedskap

Formålet med avsetning til kriseberedskap er å styrke næringens arbeid med beredskap i forbindelse med beitekriser. Det innvilges tilskudd etter en prosentsats av sum som distriktet/reinlaget selv avsetter til kriseberedskap. Nærmere om dette kan leses under kommentarer til § 1-6.

Tredje ledd: kjønnsbalanse i styrer

Det synliggjøres i forskriften at det er et formål at det skal være kjønnsbalanse i distriktsstyrene og styrene i reinlagene. Denne delen av formålet er blitt tilføyd fra 1. juli 2021. I statens tilbud til forhandlinger av reindriftsavtalen 2021/2022 er dette begrunnet slik i punkt 5.9.2: «For å styrke kvinnelig deltagelse i reindriften, foreslår Statens forhandlingsutvalg at det legges til rette for at flere kvinnelige medlemmer går inn i distriktsstyrene. Gjennom forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag kan det stilles krav om kjønnsbalanse i distriktsstyret likt kravet i likestillings- og diskrimineringsloven § 28».

Fant du det du lette etter?