Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-5 Retting av feilutbetalinger

§ 1-5

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Bestemmelsen i § 1-5 åpner for at reindriftsmyndighetene (statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet) kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker. Vedtak om tilbakebetaling av tilskudd kan kun skje etter at det er fattet vedtak om avkorting etter forskriftens § 1-6, eller at vedtak om tilskudd blir omgjort fordi det viser seg at søker ikke oppfylte vilkårene for tilskudd på søknadstidspunktet.

Etterbetaling av tilskudd til tilskuddsmottaker

Etterbetaling av tilskudd til tilskuddsmottaker skjer ved at Landbruksdirektoratet utbetaler differansen mellom det allerede utbetalte tilskuddet og det som tilskuddsmottaker har krav på, til vedkommendes kontonummer, etter at feilen blir oppdaget. Det skal ikke fattes noe vedtak om etterbetaling av tilskudd, men tilskuddsmottaker skal informeres skriftlig om at det skjer etterbetaling av tilskudd til hans eller hennes konto.

I saker der tilskuddsmottaker eller reindriftsmyndighetene oppdager at  tilskuddsmottaker har fått utbetalt for lite tilskudd, er hovedregelen at reindriftsmyndighetene skal utbetale hele differansen  til tilskuddsmottaker.

Krav om tilbakebetaling av tilskudd

Hvilke tilfeller omfattes av bestemmelsen?

Bestemmelsen i § 1-5 gjelder tilfeller der tilskuddsmottaker har fått utbetalt for mye tilskudd. Etter sin ordlyd gjelder § 1-4 i alle situasjoner der utbetaling av tilskuddet er feil, også der tilskuddsmottaker ikke kan lastes for å ha bidratt til feilutbetalingen.

Hovedregel er tilbakebetaling

Reindriftsmyndighetene har et ansvar for å sørge for at bruk av statens midler skjer i tråd med lover og forskrifter, herunder reindriftsavtalen og denne forskriften. Hovedregelen er derfor at reindriftsmyndighetene skal kreve tilbake feilutbetalinger.

At reindriftsmyndighetene «kan» rette feil i utbetalinger ved å kreve tilbake tilskudd, betyr at myndighetene må foreta en konkret vurdering av om det er rimelig å kreve beløpet tilbake i den enkelte sak. Reindriftsmyndighetene må vurdere om det skal fremmes krav om tilbakebetaling og hvor mye som skal kreves tilbakebetalt.

Saksbehandling i saker med tilbakebetaling av tilskudd

I situasjoner der reindriftsmyndighetene har kommet frem til at utbetalt tilskudd skal kreves tilbakebetalt, skal myndighetene omgjøre det opprinnelige vedtaket om tilskudd etter forvaltningsloven § 35, hvis vilkårene for å omgjøre er oppfylt i den enkelte saken.

En omgjøring av vedtak om tilskudd, og som utløser et krav om tilbakebetaling, regnes som en omgjøring til skade for den vedtaket retter seg mot. Hvis feilen blir avdekket etter at tilskuddsmottaker har mottatt vedtaket, vil en omgjøring til skade for tilskuddsmottaker normalt være avhengig av at vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.

I saker der det er blitt utbetalt for mye tilskudd grunnet en feil, vil feilen som hovedregel ha virket bestemmende på vedtakets innhold. En vurdering av om vedtaket er ugyldig må derfor gjøres konkret på bakgrunn av samtlige forhold i saken med utgangspunkt i den ulovfestede ugyldighetslæren.

Fant du det du lette etter?