Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-6 Avkorting mv.

§ 1-6

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til reindriftsmyndighetenes vedtak driver sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom Femund reinbeitedistrikt ikke overholder vilkårene for utøvelse av reindrift innenfor distriktets grenser, skal hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Hva er avkortning og hva er formålet med den?

Bestemmelsen i § 1-6 regulerer avkortning av tilskudd. Avkortning innebærer at statsforvalteren foretar en reduksjon i innvilget tilskudd, selv om tilskuddsmottaker oppfylte vilkårene for tilskuddet.

Et overordnet mål med avkortning er å sikre en forsvarlig forvaltning av fellesskapets midler.

Reindriftsmyndighetene «kan» avkorte tilskudd, men skal alltid vurdere avkortning

Hvis forhold ved tilskuddssøknaden eller tilskuddsmottakeren omfattes av § 1-6 første eller andre ledd, «kan» tilskuddet avkortes. Det betyr at det hører under forvaltningens frie skjønn om avkortningen skal foretas.

Første ledd: Avkortning ved feilopplysninger

Etter § 1-6 første ledd kan tilskuddet avkortes hvis tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden, og disse opplysningene har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskudd.

Søker må ha gitt «uriktige eller ufullstendige opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet»

En uriktig opplysning (feilopplysning) foreligger når det som er opplyst om i søknaden ikke er i samsvar med de faktiske forhold. Hovedregelen er at søker må føre korrekte opplysninger inn i riktig felt i søknaden for å være berettiget tilskudd.

Søker må ha handlet «uaktsomt eller forsettlig»

Det neste vilkåret er om søker har gitt feilopplysningen «uaktsomt eller forsettlig». Dette innebærer at reindriftsmyndighetene ikke kan foreta avkortning i tilskuddet hvis søker var i aktsom god tro da feilopplysningen ble gitt. En tilskuddsmottaker er i aktsom god tro der han eller hun ikke visste, og heller ikke burde visst, at opplysningen i søknaden var feil.

Uaktsomhet

Bestemmelsen i § 1-6 første ledd omfatter tilfeller med såkalt simpel uaktsomhet. Simpel uaktsomhet forekommer når tilskuddsmottakeren har opptrådt i strid med det som en alminnelig aktsom person i samme situasjon ville ha gjort.

Forsett

Tilskuddsmottakere som med viten og vilje har oppgitt feilopplysninger for å få innvilget tilskudd har handlet i forsett. Det vil si at tilskuddsmottaker visste eller burde ha vist at opplysningene var feil, men likevel valgte og oppgi de i søknaden for å få utbetalt tilskudd tilskuddsmottaker ikke hadde krav på.

Avkortingens størrelse

Statsforvalteren kan avkorte «hele eller deler av tilskuddet». Hovedregelen er at tilskuddet skal avkortes med et beløp tilsvarende den urettmessige utbetalingen. For eksempel, hvis feilopplysningen har ført til at tilskuddsmottaker har mottatt 10 000 kroner i uberettiget tilskudd, skal tilskudde avkortes med 10 000 kroner.

Beløpet som avkortes kan aldri vært større enn søkers tilskuddsutbetaling i den enkelte søknadsperioden. Det betyr at avkortingsbeløpet ikke kan overstige tilskuddsutbetalingen, slik at tilskuddsmottaker ender opp med å skylde reindriftsmyndighetene penger ut over tilskuddet han eller hun har søkt om.

Andre ledd

Første punktum: Tilbakehold av tilskudd ved brudd på regelverk

Bestemmelsen i § 1-6 andre ledd første punktum gjelder tilfeller der tilskuddsmottaker driver sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen. I tilfeller der det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan statsforvalteren holde tilskuddet tilbake inntil forholdet er rettet.

Vilkår om brudd på lover eller forskrifter for reindriftsnæringen

Det må foreligge brudd på lover og forskrifter for reindriftsnæringen. I tillegg til reindriftsloven, med tilhørende forskrifter og forskrifter til reindriftsavtalen, kan slike regelverk for eksempel være dyrevelferdsloven med tilhørende forskrift.

Det at det må foreligge brudd på lover og forskrifter, betyr at det må være fattet et vedtak der det er konstatert et brudd på regelverk som er begått av tilskuddsmottaker. Forvaltningslovens utgangspunkt er at vedtak skal iverksettes straks, og betyr at ulovlig forhold etter § 1-6 andre ledd foreligger selv om det aktuelle vedtaket er påklaget, med mindre det er gitt utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42.

Tilbakeholdsrett bortfaller når søker har rettet opp forholdet

Hvis søker har rettet opp forholdet og innrettet driften slik at den er blitt lovlig, kan statsforvalteren ikke lenger holde tilskuddet tilbake. Det betyr at pålegg fra myndighetene om retting av ulovlig forhold som er oppfylt på søknadstidspunktet, ikke kan tjene som grunnlag for tilbakehold.

Det er tilskuddsmottaker som har bevisbyrden for at det ulovlige forholdet er rettet. Det betyr at tilskuddsmottaker må fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å sannsynliggjøre at det ulovlige forholdet er blitt rettet. Tilskuddsmottaker kan for eksempel sende inn vedtak om at hans eller hennes drift er brakt i lovlige former.

Avkortning av tilskudd ved brudd på regelverk

Etter § 1-6 andre ledd andre punktum kan statsforvalteren avkorte hele eller deler av tilskuddet hvis tilskuddsmottaker driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover og forskrifter for reindriftsnæringen, og tilskuddsmottaker har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Om grov uaktsomhet og forsett

Ved grov uaktsomhet dreier det seg om et markert avvik fra alminnelig handlemåte for en alminnelig aktsom person i samme stilling og situasjon. Dette er en objektiv vurdering. Vurderingen er den samme som for simpel uaktsomhet, men i tilfellet med grov uaktsomhet må tilskuddsmottakerens handlinger utløse sterk bebreidelse.

Tredje ledd: Avkortning ved brudd på vilkår for Femund

I bestemmelsens tredje ledd er det en særskilt regulering av Femunden reinbeitedistrikt, som er et felles vinterbeitedistrikt for Saanti sijte (Essand) og Gåebrie sijte (Riast/Hylling). Bestemmelsen gir reindriftsmyndighetene en plikt til å avkorte tilskuddet dersom vilkårene for utøvelse av reindrift innenfor distriktets grenser ikke overholdes, jf. ordet «skal». Det frie forvaltningsskjønnet i denne bestemmelsen er derfor begrenset til vurderingen om hvor stor del av tilskuddet som skal avkortes.

LMD har uttalt følgende i sitt merknadsbrev til forskriftsendringer for 2014: «Dette er en særbestemmelse rettet mot Femunden reinbeitedistrikt, se reindriftsavtalen pkt. 4.1. Reindriftsmyndighetene skal foreta en avkortning i tilskuddet til Femunden dersom distriktet ikke følger gitte vilkår for utøvelsen av reindrift innenfor distriktets grenser, herunder gitte vilkår i avtale mellom Staten og grunneierne i domsområdet fra Høyesterett i Korssjøfjellssaken, Rt. 1988 s. 1217. Det kreves ikke at det foreligger skyld, det er tilstrekkelig at det er konstatert at distriktet har brutt vilkårene for bruken av området for at avkorting skal foretas. Hvordan avkortingen skal skje, vil være opp til statsforvalterens skjønn. Et minimum vil imidlertid være å dekke kompensasjonskrav i samsvar med inngåtte avtale med grunneierne i Korssjøfjellet.»

Fant du det du lette etter?