Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 1-4 Rapportering og kontroll

§ 1-4

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av tilskudd for siste driftsår til statsforvalteren innen 15. juli. Manglende rapportering av bruken av tilskudd kan medføre at hele eller deler av utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Første ledd: Mottakere av tilskudd har opplysningsplikt

Etter § 1-4 første ledd har de som mottar tilskudd etter forskriften opplysningsplikt overfor reindriftsmyndighetene. Med reindriftsmyndighetene menes statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

Bestemmelsen skal forstås slik at reindriftsmyndighetene bare kan kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

Tilskuddsmottakeren som får pålegg om å oppgi opplysninger, kan klage på pålegget hvis vedkommende mener det ikke finnes rettslig grunnlag for å gi opplysningene. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig, og innen tre dager fra pålegget er mottatt.

Andre ledd: Konsekvensen av manglende rapportering

Forskriften stiller krav til at reinbeitedistrikter og reinlag rapporterer hvordan distriktstilskuddet er brukt på eget rapporteringsskjema, og at reinbeitedistrikter leverer revisorgodkjent årsregnskap for foregående år. Krav om revisorgodkjent regnskap for reinlag gjelder bare når reinlaget er pliktig til revisjon etter lov 2020-11-20-128 om revisjon og revisorer.

Det presiseres at plikten til å rapportere om bruken av tilskudd for siste driftsår gjelder for de som har mottatt tilskudd etter forskriften foregående år. Distrikter/reinlag som tidligere ikke har oppfylt vilkårene for distriktstilskudd etter § 2-1, er ikke pliktige å rapportere om bruk av tilskudd foregående år.

Rapportering på eget rapporteringsskjema til Landbruksdirektoratet skal sikre at bruken av tilskuddet synliggjøres, slik at det er mulig å vurdere om det er brukt i samsvar med forskriften.

Dersom rapportering mangler kan det ikke dokumenteres at tilskuddet er brukt i samsvar med vedtaket/vilkårene i forskriften, og tilskudd kan derfor kreves tilbakebetalt. Se kommentarer til § 1- 5.

Tredje ledd: Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med utbetalinger av tilskudd

Etter § 1-4 tredje ledd har reindriftsmyndighetene adgang til å føre tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige. Etter § 1-11 andre ledd i Reglement for økonomistyring i staten skal reindriftsmyndighetene utføre et slikt tilsyn.

Tilsynet innebærer at reindriftsmyndighetene får adgang til all bokføring, korrespondanse og nedtegnelser som har sammenheng med utbetaling av tilskuddet, samt revidert regnskap for slakterier som er pålagt revisjonsplikt. Før slike kontroller må myndighetene legge frem opplysninger, og opplyse om hjemmelen og klageadgangen, slik det er omtalt i punkt om § 1-4 første ledd.

Fant du det du lette etter?