Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 4-1 Vilkår for tilskudd

§ 4-1

Ekstraordinært tilskudd til beredskap kan ytes til reinbeitedistrikter og reinlag dersom:

  1. beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise i det aktuelle reinbeitedistrikt og reinlag, og
  2. midler avsatt i reinbeitedistriktets og reinlagets beredskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak.

Ekstraordinært tilskudd til beredskap ytes ikke til distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Tilskudd skal utbetales til reinbeitedistriktets og reinlagets beredskapsfond og brukes i henhold til kapittel 3

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Første ledd

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for at søker skal kunne innvilges tilskudd:

Bokstav a: Beredskapsutvalget har fastslått en beitekrise

Det første vilkåret er at beredskapsutvalget har fastslått beitekrise. Beredskapsutvalgene skal ta utgangspunkt i definisjonen på en beitekrise for sin vurdering, se kommentarer til § 1-2. Tidspunktet for beitekrise skal settes til den datoen  distriktet/reinlaget har meldt fra til beredskapsutvalget om at det er behov for befaring i et områder fordi distriktet/reinlaget mener det er beitekrise.

Bokstav b: Distriktets/reinlagets beredskapsfond er ikke tilstrekkelig

Det andre vilkåret er at distriktet eller reinlaget ikke har midler i eget beredskapsfond.  Dette dokumenteres ved f.eks. bankutskrift som viser hvor mye midler som er igjen på kontoen.

Vilkåret er også oppfylt for distrikter eller reinlag som ikke har fått innvilget distriktstilskudd, så lenge de har beredskapfond og året før har avsatt midler til dette fondet.

Hensynet til dyrevelferd taler for at også distrikter eller reinlag som ikke får innvilget distriktstilskudd og dermed ikke har avsatt midler, kan innvilges ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap.

Andre ledd

Distriktene 17, 30A, 30B og 30C ikke kan ikke søke om ekstraordinært tilskudd til beredskap. Bakgrunnen for dette er at tilskuddet er knyttet til sommerbeitene. Disse distriktene er vinterbeiter, og distriktene som disponerer disse vinterbeitene er tilknyttet andre sommerbeiter. Distriktene kan søke om tilskudd gjennom distriktet de tilhører for sommerbeiter.

Fant du det du lette etter?