Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Endringer for 2023/2024

§ 1-3

Det er presisert at søknader skal behandles etter regelverket som var gjeldende for reindriftsåret det søkes tilskudd for.

§ 1-4

Rapporteringsfristen for bruken av tilskuddet etter denne forskriften er endret, fra tre måneder etter at beitekrisen har opphørt, til siste driftsår innen 15. juli. Endring i rapporteringsfristen for tilskudd til kriseberedskap er gjort for å samsvare med rapporteringsfristen for bruken av distriktstilskuddet.

§ 2-1 bokstav e

Beløpet som reinbeitedistriktene og reinlagene må avsette til beredskapsfond jf. § 3-1 er endret fra 5 000 kroner til 20 000 kroner av søknadsårets distriktstilskudd.

§ 2-2

Det faste grunnbeløpet for reinbeitedistriktene er endret fra 167 000 kroner til 207 000 kroner.

§ 2-3 bokstav e

Etter reindriftsavtalen punkt 3.1 skal avløsning til svangerskap bare dekkes gjennom ordningen tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall. Svangerskap er derfor tatt ut av ordlyden slik at bokstav e lyder «avløsning ved sykdom ut over folketrygdens generelle ordninger»

§ 3-2

Det er åpnet for at distriktsstyret kan ta i bruk fondet dersom vilkårene etter § 3-2 andre ledd bokstav a-c er oppfylt.

§ 3-3

Vederlag for enkeltpersonen egeninnsats er endret fra maksimalt 150 kroner per time til 210 kroner per time.

Andre endringer

I tillegg til endringene som avtalepartene er enige om er det gjort noen strukturelle og språklige endringer. Bakgrunnen for dette er at forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap er slått sammen til en forskrift. Departementet anser dette som en forenkling i forhold til tidligere, hvor det ble henvist mellom forskriftene –med til dels likelydende bestemmelser.

I kapittel 1 er det gitt generelle bestemmelser som gjelder for alle tilskuddsordninger som reguleres av forskriften, jf. § 1-9. 

Kapittel 2 omhandler distriktstilskuddet. I den gamle forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag ble dette i hovedsak omtalt som tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning, men i noen tilfeller også som distriktstilskudd. I § 1-2 første ledd er det gitt en definisjon på hva som menes med distriktstilskudd, og i § 1-1 første ledd fremgår det hva som er formålet med distriktstilskuddet. Begrepet distriktstilskudd brukes nå gjennomgående i forskriften.

I kapittel 3 er det gitt bestemmelser om tilskudd til, og bruk av, reinbeitedistriktets og reinlagets eget beredskapsfond.

Til sist regulerer kapittel 4 det ekstraordinære tilskuddet til beredskap. Bestemmelsene i dette kapittelet er videreført fra den opphevede forskriften om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Fant du det du lette etter?