Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 2-2 Satser for distriktstilskudd

§ 2-2

Tilskudd til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på inntil 207 000 kroner per distrikt. Ved sammenslåing av distrikter mottar distriktet de to første årene grunnbeløp for det antall distrikt som er sammenslått.

Tilskuddet utgjør

  1. inntil 322 500 kroner til distrikt 17 i Øst-Finnmark reinbeiteområde,
  2. inntil 390 000 kroner til distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde,
  3. inntil 390 000 kroner til hvert av distriktene 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde,
  4. inntil 97 500 kroner til Femund reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde, og
  5. inntil 195 000 kroner til hvert av reinlagene

I tillegg ytes et beløp per siidaandel på inntil 22 500 kroner. For siidaandeler i distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde utgjør beløpet inntil 29 000 kroner. Det variable tilskuddet skal kun ytes for det antall siidaandeler som er innvilget produksjonspremie minst et av de tre foregående driftsårene. Det variable tilskuddet gjelder ikke distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Distrikter som har vedtatt en siidainndeling gjennom årsmøtevedtak kan fordele midlene på de ulike siidaene.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Distriktstilskuddet består av følgende deler:

  • grunnbeløpet, som ytes til alle distrikter og reinlag som oppfyller vilkårene i § 1-3, og
  • variabelt tilskudd per siidaandel (for reinbeitedistrikter), hvis siidaandeler oppfyller bestemte vilkår.

Grunnbeløpet er regulert i § 2-2 første og andre ledd, mens det variable tilskuddet er regulert i tredje ledd. Det variable tilskuddet for Trollheimen sijte er regulert særskilt i § 2-4.

Første ledd - Grunnbeløpet

Økningen av grunnbeløpet skal legge til rette for distriktets arbeid med klimatilpasning og arbeidet med arealsaker jf. Reindriftsavtalen punkt 3.1.

Andre ledd - Unntak

Bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen i første ledd. Det betyr at distriktene som er nevnt i andre ledd får det beløp som fremgår av bestemmelsen istedenfor grunnbeløpet etter hovedregelen i første ledd.

Opplistingen av hvilke distrikter som får slikt tilskudd er uttømmende. Det betyr også at anledningen til å øke beløpet ved sammenslåing av distrikter etter § 2-2 første ledd kun gjelder distrikter som mottar grunnbeløpet etter første ledd. Dette forankres også i ordlyden i første ledd der det heter at bestemmelsen regulerer «grunnbeløp». Tilskudd til reinlagene er uttømmende regulert i andre ledd. Heller ikke reinlagene omfattes av bestemmelsens første ledd.

Tredje ledd – Variabelt tilskudd

Tredje ledd regulerer det variable tilskuddet, som gis per siidaandel i distriktet hvis siidaandelen er blitt innvilget produksjonspremie for ett av de tre foregående driftsårene. Med «de foregående driftsårene» menes de tre driftsårene forut for søknadsåret. Det betyr at for et distrikt som søker om tilskudd for driftsåret 2022/2023, skal vurderingen baseres på driftsårene 2021/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Tilskudd etter § 1-4 tredje ledd gjelder ikke fellesbeitedistrikter som er nevnt i bestemmelsen. De nevnte distriktene er alle vinterbeitedistrikter, og distriktene som disponerer disse vinterbeitene er alle tilknyttet andre sommerbeiter. Distriktene som benytter disse vinterbeitene, får da det variable tilskuddet gjennom sine sommersiidaer.

Ettersom reinlagene er organisert på en annen måte enn samisk reindrift, er ikke reinlagene berettiget det variable tilskuddet. Dette følger også av ordlyden «per siidaandel», da reinlag ikke har siidaandeler.

Fjerde ledd – Intern fordeling

Fjerde ledd gjelder kun for reinbeitedistrikter. Etter denne bestemmelsen kan distriktene fordele distriktstilskuddet på de forskjellige siidaene etter årsmøtevedtak. Slik fordeling kan bare gjøres etter at distriktstilskuddet er utbetalt til distriktets bankkonto. Bestemmelsen kan ikke forstås slik at Landbruksdirektoratet skal utbetale tilskuddet til den enkelte siida.

 

Fant du det du lette etter?