Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 2-3 Bruk av distriktstilskudd

§ 2-3

Tilskudd etter dette kapittelet gir grunnlag for tiltak som er i samsvar med forskriftens formål i § 1-1 første ledd, herunder:

  1. administrasjon og ressursforvaltning,
  2. avsetning til beredskapsfond,
  3. kjøp av utstyr til krisefôring som framgår av distriktets beredskapsplan,
  4. arbeid med helse, miljø og sikkerhet,
  5. avløsning ved sykdom ut over folketrygdens generelle ordninger,
  6. avløsning ved ferie og fritid,
  7. felles investeringer i utstyr som kan bidra til klimatilpasning.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentar til regelverk

Listen over tilskuddsberettigede tiltak er ikke uttømmende. Tiltak som dekkes av tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag skal være i samsvar med formålet med tilskuddsordningen, se § 1-1.

Fra 2023/2024 er tilskudd til avløsning ved svangerskap tatt ut av distriktstilskuddet. Slike avløsninger skal dekkes gjennom avløserordningene i egen forskrift.

Fant du det du lette etter?