Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 3-1 Tilskudd til beredskapsfond

§ 3-1

Tilskudd til beredskapfond gis med 150 prosent av avsetningen til beredskapsfond, jf. § 2-1 bokstav e, begrenset oppad inntil 25 prosent av totalt tilskudd etter § 2-2. Tilskudd til beredskapfond utbetales ikke til distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Reinbeitedistrikt og reinlag plikter å ha en egen bankkonto for beredskapsfondet. Det skal føres separat regnskap for beredskapsfondet
 

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Bestemmelsen i første ledd regulerer hvor mye tilskudd det kan gis beredskapsfondet. Grunnlaget for tilskuddet vil være distriktets/reinlagets egen avsetting til fondet, samt det samlede distriktstilskuddet.

Reinbeitedistrikt og reinlag må ha en egen bankkonto for beredskapsfond hvor det føres et separat regnskap. Distrikter og reinlag som ikke har en egen bankkonto kan ikke få innvilget tilskudd til beredskapfond før en slik konto er opprettet. Om regnskapet ikke føres separat kan tilskudd holdes tilbake, eventuelt utbetalt tilskudd kan kreves tilbake frem til forholdet blir rettet. Distriktene skal sette inn egne avsette midler på kontoen sammen med tilskuddet etter § 3-1.

Fant du det du lette etter?